Bejelentkezés emailben vagy telefonon 

ÁSZF

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

 1. A Szolgáltató adatai:

Vállalkozó neve: Veres Edit

Székhely: 2600 Vác, Földváry Károly Tér 15

Nyilvántartási szám: 57135964

Nyilvántartást vezető szerv: Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Felnőttképzési nyilvántartási szám: E-001840/2018/D002

Nyilvántartást vezető szerv: Pest Megyei Kormányhivatal

Adószám:  55174750-1-33

Telefonszám: 0630/480-7131

E-mail cím: kebado@gmail.com

A tárhelyszolgáltató adatai: Név:        

  Webnode AG

  Badenerstrasse 47, 8004 Zurich

  Svájc üzemelteti

  email: support@webnode.hu

  ügyfélszolgálat:info@webnode.com


A Szolgáltató tekintetében, a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódex nem áll rendelkezésre. A Szolgáltató a Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara tagja.

A szolgáltató weboldalának címe:  www.testedlelked.hu

Fontosabb fogalom meghatározások:

 • Távollevők között kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék, vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak.
 • Szolgáltató: a szolgáltatást nyújtó természetes, illetve jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet. A képzés szervezője.
 • Fogyasztó: az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy.
 • Szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés: az adásvételi szerződéstől eltérő bármely olyan szerződés, amelynek értelmében a vállalkozás a Résztvevő részére szolgáltatást nyújt vagy szolgáltatás nyújtását vállalja, a Résztvevő pedig megfizeti, vagy vállalja, hogy megfizeti a szolgáltatás ellenértékét.
 • Résztvevő: a Szolgáltató szolgáltatásait igénybe vevő személy, aki részt kíván venni a Szolgáltató által szervezett képzésen.
 • Termék: a Szolgáltató által forgalomba hozott és értékesítésre szánt minden birtokba vehető forgalomképes ingó dolog, online termék, mely a szerződés tárgyát képezi.
 • Vásárló: minden olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, akinek/amelynek a részére Szolgáltató terméket ad el.
 1. Az Általános Szerződési Feltételek elérhetősége:

A Szolgáltató a hatályos Általános Szerződési Feltételek elnevezésű dokumentumot weboldalán teszi közzé, vagy elektronikus levélben küldi el a képzésre jelentkező Résztvevők, vagy Vásárlók részére.

 1. Az Általános Szerződési Feltételek tartalma:

Jelen Általános Szerződési Feltételek a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokat igénybe vevő Résztvevő és Vásárló jogait és kötelezettségeit, a szerződő felek közötti megállapodás feltételeit tartalmazza. Az Általános Szerződési Feltételek érvényesek a Szolgáltató által szervezett képzésre való jelentkezés és azon való megjelenés, valamint a Szolgáltatótól történő vásárlás esetén. Ezen feltételek általános szerződési feltételeknek minősülnek, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet rendelkezéseinek megfelelő tájékoztatást, szabályozást tartalmaznak. A jelen Általános Szerződési Feltételek bizonyos rendelkezései kizárólag a Fogyasztóként eljáró Résztvevőkre, Vásárlókra vonatkoznak.

Jelen Általános Szerződési Feltételek a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvényben, valamint a felnőttképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 11/2020. (II.7.) Korm. rendeletben írtaknak megfelelő rendelkezéseket tartalmazza, a jogszabályokban meghatározott tartalommal kerül megkötésre.

A Résztvevő, Vásárló, ha a Szolgáltató szolgáltatásait igénybe kívánja venni, köteles elfogadni a jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseit, amit a weboldalon található űrlapon elhelyezett jelölő négyzet kiválasztásával, vagy elektronikus levélben történő visszaigazolással tehet meg. Az Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseinek elfogadása esetén a jelen Általános Szerződési Feltételek szerinti szerződés jön létre a Szolgáltató és a Résztvevő, Vásárló között. Amennyiben a Szolgáltató a részvételi díj, vagy a vételár átutalását megelőzően, szabályszerűen közzéteszi, vagy elküldi a Résztvevő, Vásárló részére a jelen Általános Szerződési Feltételek elnevezésű dokumentumot, de a Résztvevő, Vásárló az Általános Szerződési Feltételek elfogadásával kapcsolatban nem küld visszajelzést a Szolgáltató részére, azonban a részvételi díj, vételár összegét átutalja a Szolgáltató bankszámlájára (vagy egyéb módon kiegyenlíti), úgy kell tekinteni, hogy a Résztvevő, Vásárló az Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseit elfogadta.


 1. Az Általános Szerződési Feltételek hatálya:

Jelen Általános Szerződési Feltételek 2022. Október 28. napján lép hatályba, ez megegyezik az Általános Szerződési Feltételek közzétételének napjával. Az Általános Szerződési Feltételek rendelkezései a hatálybalépés napjától valamennyi Résztvevőre és képzésre, Vásárlóra és vásárlásra hatályosak.

A Szolgáltató fenntartja a jogot jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseinek módosítására. Módosítás esetén a jelentkezés és megrendelés elküldésének időpontjában érvényben és hatályban lévő Általános Szerződési Feltételek kerülnek alkalmazásra.

Az Általános Szerződési Feltételek a Szolgáltató által nyújtott, az alábbiakban megnevezett szolgáltatásokra terjednek ki: a Szolgáltató által szervezett képzéseken, workshopokon való részvétel (online és személyes formában egyaránt), termékek (webinárok, online kurzusok) megvásárlása. A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások igénybevételére az a személy jogosult, aki előzetesen jelentkezett a Szolgáltató által meghirdetett képzésre, vagy az online képzést megrendelte, a jelentkezés/megrendelés elfogadását a Szolgáltató visszaigazolta, a részvételi díjat/vételárat megfizette Szolgáltató részére és jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseit elfogadta.

A Résztvevő/Vásárló a jelentkezés/megrendelés elküldése előtt nyilatkozik arról, hogy a mindenkor hatályos Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseit ismeri, az abban foglaltakat elolvasta és megértette, tudomásul vette és kifejezetten elfogadja. A Résztvevő/Vásárló a jelentkezés/megrendelés elküldésével elismeri, hogy a mindenkor hatályos Általános Szerződési Feltételek a felek közötti szerződés elválaszthatatlan részét képezi.

Az Általános Szerződési Feltételek a fentiekben nevesített szolgáltatások vonatkozásában, az ezen szolgáltatások igénybevétele során a szerződő felek között keletkező jogokat és kötelezettségeket szabályozza.

 1. A szerződés létrejötte, a szerződés megszüntetése:

Tanfolyamra jelentkezés:

A Résztvevő valamint a Szolgáltató közötti jogviszony a jelen Általános Szerződési Feltételek elfogadásával jön létre, mely meghatározza mindkét fél jogait és kötelezettségeit.

A szerződés elektronikus úton jön létre, azzal, hogy Résztvevő a képzésre jelentkezik, a jelentkezést elküldi, és azt a Szolgáltató visszaigazolja (kifejezetten elfogadja a Résztvevő ajánlatát) a Résztvevő által megadott elektronikus levelezési címére, az adatvédelmi rendelkezések betartása mellett. A Szolgáltatónak jogában áll az igazolás visszaküldését követően is a szerződéstől elállni, annak teljesítésére tőle már el nem várható okok miatt (pl.: az adott szolgáltatást már nem nyújtja, vis maior, betegség, stb.). Elállás esetén a Szolgáltató köteles elszámolni a Résztvevővel, amennyiben pénzmozgás történt.

A képzésre való jelentkezésre elektronikus levélben, vagy a Szolgáltató weboldalán, az ott található jelentkezési űrlap kitöltésével van lehetőség.

A jelentkezés során megadásra kerülnek a Résztvevő személyes adatai, felnőttképzésnek minősülő képzés esetén a felnőttképzésről szóló törvényben meghatározott rendelkezések szerint.

Ezt követően kerülnek elfogadásra az Általános Szerződési Feltételek a vonatkozó négyzet jelölésével, vagy elektronikus levélben történő visszaigazolással.

Ezután – amennyiben mindent rendben talál a Résztvevő – a jelentkezést elektronikus levélben, vagy a weboldalon keresztül (a "Küldés" gomb megnyomásával) küldi el a Szolgáltató részére.

A Résztvevő a jelentkezés elküldésével kifejezetten tudomásul veszi, hogy ajánlatát megtettnek kell tekinteni, és nyilatkozata – a Szolgáltató jelen Általános Szerződési Feltételek szerinti visszaigazolása esetén – fizetési kötelezettséget von maga után.

A jelentkezés Szolgáltatóhoz történő beérkezését követően Szolgáltató egy elektronikus üzenettel visszaigazolja a jelentkezést.

A Résztvevő elfogadja, hogy az ily módon kötött szerződés nem minősül írásban megkötöttnek, és arra Magyarország joga irányadó. A szerződésre a jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezései vonatkoznak.

A szerződés magyar nyelven jön létre, a Szolgáltató elektronikus formában tárolja a jelentkezéseket, a szerződés egyéb módon nem kerül iktatásra.

Résztvevő a jelentkezés során köteles a saját, valós adatait megadni. A regisztráció során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis. Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben Résztvevő más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait.

A Szolgáltatót a Résztvevő által tévesen, hiányosan vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető problémáért, semminemű felelősség nem terheli, tekintettel arra, hogy a Szolgáltató a Résztvevő számára a jelentkezés során az adatok leellenőrzésére minden esetben lehetőséget biztosít.

A Szolgáltató nem fizet ösztöndíjat a Résztvevő számára.

A Szolgáltató a képzés szervezéséhez sem költségvetési, sem Európai Uniós forrásból származó támogatást nem vesz igénybe.


Termékvásárlás (online tanfolyam, webinar):

A szerződés elektronikus úton jön létre, azzal, hogy Vásárló a megrendelését elküldi, és azt a Szolgáltató visszaigazolja (kifejezetten elfogadja a Vásárló ajánlatát) a Vásárló által megadott e-mail címére, az adatvédelmi rendelkezések betartása mellett. A Szolgáltatónak jogában áll az igazolás visszaküldését követően is a szerződéstől elállni, annak teljesítésére tőle már el nem várható okok miatt (pl.: az online terméket már nem forgalmazza, vis maior, betegség, stb.). Elállás esetén a Szolgáltató köteles elszámolni a Vásárlóval, amennyiben pénz vagy árumozgás történt.

A Szolgáltató által forgalmazott termékek, szolgáltatások (online kurzusok) a www.testedlelked.hu weboldalon kerülnek bemutatásra, a weboldalon található termékek képezik a Szolgáltató és a Vásárló közötti szerződés tárgyát.

A weboldalon az "Online kurzusok" menüpontra kattintva érhetők el az egyes online termékek/kurzusok. A kurzusok alatt található "Érdekel" gombra kattintva nyithatók meg a részletes információk. Az esetleges elírásokért, téves adatokért az Eladó felelősséget nem vállal.

A Vásárló a számára megfelelő kurzus kiválasztása után elküld egy emailt a kebado@gmail.comra, vásárlási szándékáról. A Vásárló – az online kurzus eléréséhez adatokat a szolgáltató részére megadja.

Itt kerülnek megadásra a Vásárló személyes adatai (név, cím, e-mail cím, telefonszám).

A Vásárlónak lehetősége van megjegyzést írni a megrendelés mellé, emailben.

A megrendeléssel automatikusan  kerülnek elfogadásra az Általános Szerződési Feltételek.

A honlapon közölt információk nem minősülnek a Szolgáltató részéről szerződés megkötésére vonatkozó ajánlatnak. A jelen Általános Szerződési Feltételek hatálya alá tartozó megrendelések esetén a Vásárló minősül ajánlattevőnek, és a szerződés a Vásárló által tett ajánlatnak a Szolgáltató által történő elfogadásával jön létre a jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezései szerint.

A Vásárló a megrendelés elküldésével kifejezetten tudomásul veszi, hogy ajánlatát megtettnek kell tekinteni, és nyilatkozata – a Szolgáltató jelen Általános Szerződési Feltételek szerinti visszaigazolása esetén – fizetési kötelezettséget von maga után.

A megrendelés Szolgáltatóhoz történő beérkezése válaszüzenet formájában visszaigazolásra kerül, ha szükséges a Szolgáltató képviselője felveszi a kapcsolatot telefonon, vagy elektronikus üzenet formájában a Vásárlóval.

A felek közötti szerződés minden esetben akkor jön létre, amikor a Szolgáltató kinyilvánítja, hogy elfogadja a Vásárló megrendelését.

A Vásárló elfogadja, hogy az ily módon kötött szerződés nem minősül írásban megkötöttnek, és arra Magyarország joga irányadó. A szerződésre a jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezései vonatkoznak.

A szerződés magyar nyelven jön létre, Szolgáltató elektronikus formában tárolja a megrendelést, a szerződés egyéb módon nem kerül iktatásra, így a későbbiekben nem kereshető vissza.

Ügyfélszolgálat:

A Szolgáltató a jelen Általános Szerződési Feltételekben rögzített elérhetőségein válaszol a Résztvevők, Vásárlók – képzésekkel, megrendelésekkel kapcsolatos – kérdéseire.

 1. A Résztvevő kötelezettségei (személyesen tartott képzések esetén):

A Résztvevő vállalja, hogy részt vesz a képzésen, melyre jelentkezett és megfizeti a képzési díjat a Szolgáltató részére.

A Résztvevő kötelezettséget vállal arra, hogy nem tanúsít olyan magatartást, amely a képzés többi résztvevőjét és a Szolgáltató jogait vagy jogos érdekeit sértené vagy károsítaná. A Résztvevő az okozott károkért a polgári jog szabályai szerint felel.

A Szolgáltató jogosult a Résztvevőt a képzésben való további részvételtől eltiltani, amennyiben a Résztvevő a képzés többi résztvevőjét, vagy az oktatót veszélyezteti, illetve magatartásával a képzést rendszeresen megzavarja, és ezzel akadályozza a képzés szerződés szerinti teljesítését.

A Szolgáltató jogosult a képzés helyszínét, időpontját és tematikáját módosítani. Amennyiben a Résztvevő a módosítást vagy a módosítások valamelyikét nem fogadja el, ez a tény a jelen Általános Szerződési Feltételek szerint létrejött szerződés megszűntetését eredményezheti.

A Résztvevő jelen Általános Szerződési Feltételek elfogadásával nyilatkozik arról, hogy a jelentkezés során megadott adatai a valóságnak megfelelnek. Köteles az adataiban – a képzés ideje alatt – bekövetkezett változásról haladéktalanul értesíteni a Szolgáltatót.

 1. A Szolgáltató képzési kötelezettségei:

A Szolgáltató vállalja, hogy jelen Általános Szerződési Feltételekben foglaltaknak megfelelően megszervezi és megvalósítja a képzést.

A Szolgáltató – felnőttképzésnek minősülő képzés esetén – a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény rendelkezései értelmében köteles eleget tenni adatszolgáltatási és statisztikai célú adatszolgáltatási kötelezettségének a felnőttképzés adatszolgáltatási rendszerén keresztül.

 1. Részvételi (képzési) díj, vételár:


A szolgáltatás igénybevételéért a Résztvevő/Vásárló díj fizetésére köteles. A képzési díj/vételár összegéről a Szolgáltató a weboldalon ad tájékoztatást. A feltüntetett szolgáltatási díjak érvényes fogyasztói árak, melyek pénzneme magyar Forint. A szolgáltatás díja Általános Forgalmi Adót nem tartalmaz, mert Szolgáltató alanyi mentességet választó ÁFA alanyként végzi tevékenységét.

Szolgáltató fenntartja az árváltoztatás jogát.

A Szolgáltató által küldött visszaigazolást követően a részvételi díj és a termék fizetendő végösszege nem változik. Előfordulhat azonban, hogy valamilyen technikai hiba vagy elírás következtében a piaci ártól jelentősen eltérő, téves díj jelenik meg a weboldalon, elektronikus levélben. Ilyen esetben a Szolgáltató a rendelt szolgáltatás biztosítása előtt elektronikus üzenetben megkeresi a Résztvevőt, Vásárlót egyeztetés céljából. Az ilyen jelentkezéseket, megrendeléseket a Szolgáltató nem tekinti érvényesnek, és az ebből eredő károkért a Szolgáltató nem vállal felelősséget. Szolgáltató mindent megtesz annak érdekében, hogy a részvételi díjat, vételárat pontosan tüntesse fel. Amennyiben minden gondossága ellenére hibás ár került feltüntetésre, a Szolgáltató nem kötelezhető arra, hogy a szolgáltatást, vagy a terméket a hibás áron biztosítsa.

 1. Adatbeviteli hibák javításának lehetősége:

A jelentkezés, megrendelés során a Résztvevőnek, Vásárlónak folyamatosan lehetősége van a megvitt adatok javítására, vagy törlésére.

Ha a jelentkezés, megrendelés elküldését követően szeretné a Résztvevő, Vásárló módosítani a megadott adatokat, ezt a Szolgáltató jelen Általános Szerződési Feltételekben megadott elérhetőségein tudja jelezni a Szolgáltató irányába.

A Résztvevő, Vásárló a jelentkezés, megrendelés véglegesítésével tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató a Résztvevő, Vásárló hibás adatbeviteléből, illetve a pontatlanul közölt adatokból keletkező károkért nem vonható felelősségre.

A jelentkezés, megrendelés során pontatlanul megadott elektronikus levelezési cím, vagy a postafiók tárhelyének telítettsége a visszaigazolás hiányát okozhatja, ami megakadályozhatja a szerződés létrejöttét, illetve a teljesítést. Ilyen esetekben a Szolgáltató megpróbál egyéb módon kapcsolatba lépni a Résztvevővel, Vásárlóval.

 1. Fizetési és lemondási feltételek:

A részvételi (képzési) díj összegét és az online termék ellenértékét a Résztvevő, Vásárló átutalással (előre utalással) fizeti meg Szolgáltató részére. A képzésen való részvétel és az online képzéshez való hozzáférés feltétele a képzési díj Szolgáltató bankszámlájára történő beérkezése.

Előre utalással történő fizetés: a Résztvevő, Vásárló a Szolgáltató bankszámlájára utalja a részvételi díj összegét, vagy a termék ellenértékét. Az összeg Szolgáltató bankszámlájára történő megérkezését követően válik jogosulttá a Résztvevő, Vásárló a képzésen való részvételre, illetve a megvásárolt termékhez való hozzáférésre.

A Szolgáltató jogszabályi kötelezettségének eleget téve felhívja a Résztvevő, Vásárló figyelmét, hogy a szerződési nyilatkozat megtétele (a képzésre való jelentkezés és a megrendelés elküldése) a Szolgáltató javára teljesítendő fizetési kötelezettséget von maga után.

Workshopok esetében Résztvevő jogosult a workshopon való részvételét lemondani a Szolgáltatóhoz intézett egyoldalú jognyilatkozatával, indokolási kötelezettség nélkül.

 • Ha a lemondásra több, mint 7 naptári nappal a workshop dátumát megelőzően kerül sor, úgy a Résztvevő jogosult másik képzésre jóváiratni a befizetett összeget, vagy Szolgáltató a képzés teljes összegét visszautalja a Résztvevő bankszámlájára.
 • Ha az időpont lemondására a workshopot megelőző 7 naptári napon belül kerül sor (vagy a lemondás elmulasztása esetén), Résztvevő köteles a részvételi díj teljes összegét megfizetni a Szolgáltató részére, illetve a befizetett összeg nem jár vissza.

Amennyiben a Szolgáltató úgy ítéli meg, hogy a Résztvevők számára nem hasznos egy adott Résztvevő jelenléte – annak viselkedése, megnyilvánulásai miatt – a workshopon, úgy lehetősége van őt távozásra kérni. Ebben az esetben a Szolgáltató nem köteles visszatéríteni a részvételi díj összegét.

Amennyiben a Résztvevő a képzésen nem jelenik meg, vagy az online képzésen nem vesz részt, az alkalom számára megtartottnak minősül, a befizetett pénzösszeg nem használható fel másra, és nem jár vissza, a képzés teljes díját köteles megfizetni Szolgáltató részére.

Ha a Szolgáltató a saját hibájából, vagy önhibáján kívül, akár a szolgáltatás egészével, akár a képzés egy részének teljesítésével késedelembe esik, az előre egyeztetett időpontban nem jelenik meg, nem áll rendelkezésre, a képzés az ő hibájából nem kezdhető meg, vagy elmarad, akkor köteles az elmaradást pótolni és egy új időpontban megtartani az elmaradt eseményt.

A Résztvevő, Vásárló elfogadja, hogy a részvételi díj, vételár összegéről kiállított számlát kizárólag elektronikus úton kapja meg az általa megadott elektronikus levelezési címre. A Résztvevőnek, Vásárlónak gondoskodnia kell arról, hogy az elektronikus úton történő számla kézbesíthető legyen és a technikai beállítások (pl. tűzfalak) ezt ne akadályozzák. Elektronikus levelezési cím változása esetén a Résztvevő, Vásárló köteles a Szolgáltatót elektronikus levélben értesíteni.

 1. Teljesítési idő, a szolgáltatási igénybevétele:

Tanfolyam, workshop:

A teljesítés időpontja a képzés megtartásának időpontja.

Résztvevő tudomásul veszi, hogy Szolgáltató arra vállal kötelezettséget, hogy a vállalt szolgáltatást a szakmai és etikai szabályok megtartásával, legjobb tudása és tapasztalata alapján, a Résztvevő érdekeit szem előtt tartva nyújtja, eredmény megvalósítására nem vállal kötelezettséget.

Résztvevő tudomásul veszi, hogy a képzésen tilos az elhangzottakat hang- vagy kép rögzítésére alkalmas eszközzel – a Szolgáltató előzetes hozzájárulása nélkül – rögzíteni. A Résztvevők kizárólag a Szolgáltató és a többi Résztvevő előzetes hozzájárulásával jogosultak felvételeket készíteni a képzés során.

Résztvevő tudomásul veszi azt is, hogy a képzés során, vagy azt követően a Szolgáltató által esetlegesen átadott dokumentumokat, információkat, tananyagot nem jogosult harmadik személyek számára átadni, továbbítani, sokszorosítani és forgalomba hozni. A hivatkozott dokumentumok Szolgáltató kizárólagos szellemi tulajdonát képezik, bármilyen felhasználás kizárólag a Szolgáltató előzetes engedélyével lehetséges.

A 2013. évi LXXVII. törvény – a felnőttképzésről – értelmében (felnőttképzés esetén) a képzésen Résztvevő köteles a jogszabályban írt adatokat a Szolgáltató részére megadni, e nélkül nem vehet részt a képzésen. A Résztvevő kötelezettséget vállal arra, hogy az általa szolgáltatott adatok a valóságnak megfelelnek. A téves, vagy pontatlan adatszolgáltatás miatt a Szolgáltatót semmilyen felelősség nem terheli.

Termékvásárlás:

A teljesítés időpontja a megrendelt termékhez való hozzáférés biztosítása a Vásárló részére. A megvásárolt online termék kizárólag a vételár Szolgáltató bankszámlájára való beérkezését követően válik elérhetővé.

 1. Adatvédelem:

A Szolgáltató kizárólag a hatályos jogszabályok rendelkezéseivel összhangban, az adatkezelési és adatvédelmi rendelkezések előírásait szigorúan betartva végzi a személyes adatok kezelését, figyelembe véve a jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság, a célhoz kötöttség, adattakarékosság, pontosság, korlátozott tárolhatóság, integritás és bizalmas jelleg alapelveit.

A Szolgáltató megtesz minden olyan technikai és szervezési intézkedést, hogy a Résztvevők, Vásárlók személyes adatait biztonságos, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. rendelete által előírt módon kezelje.

A személyes adatok kezelésével kapcsolatos Adatkezelési Tájékoztató szintén a Szolgáltató weboldalán és székhelyén érhető el.

 1. Elállási jog:

Elállási jog nem illeti meg a Résztvevőt, Vásárlót a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés (a szolgáltatás egészének teljesítését követően), valamint a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a Szolgáltató a Résztvevő, Vásárló kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a Résztvevő, Vásárló e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az itt írt elállási jogot.

Résztvevő, Vásárló tudomással bír arról, hogy jelen Általános Szerződési Feltételek elfogadásával kifejezetten beleegyezik abba, hogy a Szolgáltató az általa nyújtott szolgáltatások vételárának megfizetését követően elküldje a termék eléréséhez szükséges információkat, annak elérésére lehetőséget adjon a Résztvevő, Vásárló részére. A képzési tananyag elküldésével a Résztvevő, Vásárló elveszíti a jelen pontban részletezett elállási jogát, melyet Résztvevő, Vásárló jelen Általános Szerződési Feltételek elfogadásával tudomásul vesz.

A leadott rendelésektől való elállási jog gyakorlására kizárólag a fent írt információk elküldését megelőzően van mód.

  1. A Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos panaszkezelés:

  Amennyiben a Résztvevő, Vásárló a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatással kapcsolatban nem elégedett, és panasszal szeretne élni a Szolgáltató felé, azt szóban és írásban: postai úton (Veres Edit egyéni vállalkozó 2600 Vác, Földváry Károly tér 15.), vagy elektronikus levél formájában (kebado@gmail.com) teheti meg.

  A Szolgáltató minden panaszt kivizsgál. A szóbeli panaszt a Szolgáltató köteles azonnal megvizsgálni, és szükség szerint orvosolni. Ha a Résztvevő, Vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a Résztvevőnek, Vásárlónak átadni.

  Telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Résztvevőnek, Vásárlónak legkésőbb 30 napon belül – az írásbeli panaszra adott válaszra vonatkozó előírásoknak megfelelően – az érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni.

  Az írásbeli panaszt a Szolgáltató – ha az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa eltérően nem rendelkezik – a beérkezését követően harminc napon belül köteles írásban, érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. Ennél rövidebb határidőt jogszabály, hosszabb határidőt törvény állapíthat meg. A panaszt elutasító álláspontját a Szolgáltató indokolni köteles. A telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt a Szolgáltató köteles egyedi azonosítószámmal ellátni.

  A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat:

  • a Résztvevő, Vásárló neve, lakcíme,
  • a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,
  • a Résztvevő, Vásárló panaszának részletes leírása, a Résztvevő, Vásárló által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,
  • a Szolgáltató nyilatkozata a Résztvevő, Vásárló panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,
  • a jegyzőkönyvet felvevő személy és – telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével – a Résztvevő, Vásárló aláírása,
  • a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,
  • telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.

  A Szolgáltató a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.

  A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató köteles a Résztvevőt, Vásárlót írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely Hatóság vagy Békéltető Testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes Hatóság, illetve a Résztvevő, Vásárló lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti Békéltető Testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy a Szolgáltató a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a Békéltető Testületi eljárást.

  1. Online vitarendezés:

  Az Európai Bizottság létrehozott egy honlapot, ahol a Résztvevők, Vásárlók (amennyiben Fogyasztóként járnak el) regisztrálhatnak és lehetőségük nyílik arra, hogy online vásárláshoz kapcsolódó jogvitáikat ezen keresztül rendezzék, egy kérelem kitöltésével, elkerülve a bírósági eljárást. Ha a Résztvevő, Vásárló panaszt kíván tenni egy, az interneten vásárolt szolgáltatással, online termékkel kapcsolatban, és nem akar feltétlenül bírósághoz fordulni, igénybe veheti az online vitarendezés eszközét. A portálon lehetőség van kiválasztani a panasz kezelésével megbízni kívánt vitarendezési testületet.

  Az online vitarendezési platform elérhetősége:

  ODR link: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=HU

  1. Vegyes és záró rendelkezések:

  A Résztvevő, Vásárló elektronikus jelentkezése, megrendelése feltételezi, hogy a Résztvevő, Vásárló az elektronikus kereskedelemre vonatkozó technikai, valamint jogszabályi ismeretekkel rendelkezik. Ezen ismeretek hiányából, valamint az elektronikus termékek hibájából, az informatikai, távközlési szolgáltatóknak (például az internetszolgáltató) felróható hibákért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

  A Résztvevőt, Vásárlót terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

  Amennyiben kötelező erejű jogszabályi rendelkezés, vagy bírósági döntés jelen Általános Szerződési Feltételek bármely rendelkezését korlátozza vagy érvényteleníti, az nem érinti az Általános Szerződési Feltételek többi rendelkezésének érvényességét.

  Jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdések tekintetében a Magyar Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. tv.) és az egyéb vonatkozó jogszabályi rendelkezések irányadók.

  1. Vonatkozó jogszabályok:

  A felek között létrejött szerződésre különösen az alábbi jogszabályok vonatkoznak:

  • évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről;
  • évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről;
  • évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről;
  • 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról;
  • 45/2014 (II.26) kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól;
  • 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól;
  • évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről.

  Jelen Általános Szerződési Feltételek 2022. Október 28. napján lépnek hatályba, az ezt követően létrejött szerződések tekintetében alkalmazandók.